کتابخانه:کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه فسا

           
  تعداد عناوین کتاب فارسی: 4173 تعداد عناوین لوح های فشرده: 0
گروه های عضویت
اساتید
دانشجو لیسانس
دانشجو فوق لیسانس
کارمند
  تعداد نسخه های کتاب فارسی: 10646 تعداد نسخه های لوح های فشرده: 0
  تعداد عناوین کتاب لاتین: 0 تعداد عناوین لوح های فشرده لاتین: 0
  تعداد نسخه های کتاب لاتین: 0 تعداد نسخه های لوح های فشرده لاتین: 0
  تعداد عناوین نشریات فارسی: 0 تعداد عناوین پرسشنامه: 0
  تعداد نسخه های نشریات فارسی: 0 تعداد نسخه های پرسشنامه: 0
  تعداد عناوین نشریات لاتین: 0 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد نسخه های نشریات لاتین: 0 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی: 0
  تعداد عناوین مقالات فارسی: 0 تعداد عناوین نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد نسخه های مقالات فارسی: 0 تعداد نسخه های نقشه جغرافیایی لاتین: 0
  تعداد عناوین مقالات لاتین: 0 تعداد عناوین نقشه فنی: 0
  تعداد نسخه های مقالات لاتین: 0 تعداد نسخه های نقشه فنی: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها: 0 تعداد عناوین نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها: 0 تعداد نسخه های نقشه فنی لاتین: 0
  تعداد عناوین پایان نامه ها لاتین: 0 تعداد عناوین عکس: 0
  تعداد نسخه های پایان نامه ها لاتین: 0 تعداد نسخه های عکس: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی: 0 تعداد عناوین عکس لاتین: 0
  تعداد نسخه های گزارشات فنی: 0 تعداد نسخه های عکس لاتین: 0
  تعداد عناوین گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 8
  تعداد نسخه های گزارشات فنی لاتین: 0 تعداد منابع مرجع فارسی (کتاب): 0
       
     
      تعداد اعضای کتابخانه: 4
     
ورود | جستجوی ترکیبی | کتابخانه ما | راهنما | همارا

کلیه حقوق این محصول متعلق به موسسه همارا می باشد.